V Nova
Nova V2468=Nv Cyg2008=Nv Kaneda

2008/10/30 11:16:37(UT)
Nobuhisa.Kojima(250mm F5 Newton)

[Nobuhisa.Kojima:Aichi:Japan]

2008/10/02 12:55:19(UT)
Nobuhisa.Kojima(250mm F5 Newton)

[Nobuhisa.Kojima:Aichi:Japan]

2008/07/04 17:35:31(UT)
Nobuhisa.Kojima(250mm F5 Newton)

[Nobuhisa.Kojima:Aichi:Japan]

2008/07/04 17:16:24(UT)
Nobuhisa.Kojima(250mm F5 Newton)

[Nobuhisa.Kojima:Aichi:Japan]

2008/04/04 19:20:22(UT)
Nobuhisa.Kojima(250mm F5 Newton)

Reference

[Nobuhisa.Kojima:Aichi:Japan]

2008/03/27 20:04:19(UT)
Nobuhisa.Kojima(250mm F5 Newton)

[Nobuhisa.Kojima:Aichi:Japan]

2008/03/17 19:11:22(UT)
Nobuhisa.Kojima(250mm F5 Newton)

[Nobuhisa.Kojima:Aichi:Japan]

2008/03/16 19:14:34(UT)
Nobuhisa.Kojima(250mm F5 Newton)

[Nobuhisa.Kojima:Aichi:Japan]

2008/03/04 19:58:30(UT)
Nobuhisa.Kojima(250mm F5 Newton)

[Nobuhisa.Kojima:Aichi:Japan]

Nova Section