ؐ ALPO-Japan Latest

Jupiter Image 2014/09/08(UT)
ipv,
Joaquin Camarena,Michel Jacquesson
J.Camarena,Michel.J,H.Einaga,K.Ozaki

Joaquin Camarena(305mm SC)

[Joaquin Camarena : Spain]

Michel Jacquesson (203mm SC)

[Michel Jacquesson : Sevigny-Waleppe (Ardennes) France]

Hideo Einaga (300mm Newton)

[Hideo Einaga Kasai-City Hyogo-Prefecture Japan]
ᕺɌ    ipv

Kimikazu Ozaki(440mm Rfd)

[Ki.Ozaki,Sobue Inazawa Aichi JAPAN]
ሤmsc]  

ALPO-Japan Latest Jupiter Section
2014/09/09
2014/09/07