ؐ ALPO-Japan Latest

Jupiter Image 2014/09/25(UT)
ipv
Michel Jacquesson,Xavier Dupont
Michel.J,X.Dupont,H.Einaga

Michel Jacquesson (203mm SC)

[Michel Jacquesson : Sevigny-Waleppe (Ardennes) France]

Xavier Dupont (180mm Newtonian)

[Xavier Dupont,Saint-Roch France]

Hideo Einaga (300mm Newton)

[Hideo Einaga Kasai-City Hyogo-Prefecture Japan]
ᕺɌ    ipv

ALPO-Japan Latest Jupiter Section
2014/09/26
2014/09/24